Vegetable Export Gallery

nivg
v2

Eggplant/ Bengan v3 v4

Beetroot / Chakandar v5 v6 v7 v8

Bell pepper/ Shimla mirch v9 v10 v11

Bitter gourd/ Karela v12 v13 v14

Butternut squash /Kadu v15 v16 v17 v18

 

v19 v20 v21 v22 v23 v24

Cabbage/ Baand gobi v25 v26 v27

Cauliflower /Phool gobhi v28 v29 v30 v31

Carrot/ Gaajar v32 v33 v34 v35 v36

Chilli/ Mirch v37 v38 v39

Corn / Sweetcorn Makai v40

v41 v42

Cucumber /Kheera v43 v44 v45 v46 v47

Garlic /Lassan v48 v49

Ginger Adrak v50 v51 v52v53

Okra /Bhindi

v54

Onion/Pyaaz v55 v56 v57 v58

v59

Pea/Matar  v60

v61v62

Potato/Alu

v63v64v65v66v67

Pumpkin/Paythaa

 

v68v69v70v71

Radish/Mooli

v72v73v74

Spinach/Palak

v75v76v77v78v79

Tomato/Timatar

v80v81v82

Turnip/Shaljam

v83v84

Yams / Sweet potatoes/Shakar qandi

v87v85v88v90